Witamy! - II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim 

Witamy!

II LO z BJN w Bielsku Podlaskim należy do czołówki najlepszych liceów w województwie podlaskim. Zajmujemy wysokie miejsca w ogólnopolskich rankingach szkół. Stawiamy na jakość nauczania. Nasi absolwenci kontynuują naukę na najbardziej prestiżowych uczelniach w kraju. Dajemy możliwość poszerzania wiedzy w ponad 30 kołach zainteresowań. Wolny czas możesz spędzić na zajęciach sportowych, śpiewając w zespole "Spadczyna", redagując szkolną gazetkę "Lawa", pracując w Klubie Spraw Polsko - Białoruskich. Jeżeli chcesz poznać smak bycia studentem ucząc się w liceum - koniecznie przyjdź do nas.

W ponad sześćdziesięcioletnim okresie istnienia szkoły jej mury opuściło wielu znakomitych absolwentów – dziś przedstawicieli najbardziej prestiżowych zawodów – lekarzy, naukowców, inżynierów, prawników, dziennikarzy, artystów. Niektórzy zajmowali bądź zajmują eksponowane stanowiska w administracji publicznej lub samorządzie terytorialnym. Ponadto wielu naszych absolwentów po ukończeniu studiów pracowało lub pracuje w naszej szkole jako nauczyciele różnych przedmiotów.Aktualności

Szanowni Uczniowie i Rodzice!
piątek, 14 maja 2021 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Komunikaty

Od 17 maja 2021 r., na okres dwóch tygodni, II LO z BJN przechodzi na nauczanie w systemie hybrydowym.

W dniach 18,19 i 21 maja  w szkole uczyć się będą klasy I bc, II ab i II cd. W tym czasie klasy I a, II AC i II BD nadal uczyć się będą zdalnie. Plan zajęć dostosowany będzie do sytuacji, w której jednocześnie odbywać się będą egzaminy maturalne.

Klasy I a, II AC i II BD zapraszamy do szkoły w dniach 24,25,26,27 i 28 maja, z tym że od 25 do 28 maja klasy II AC i II BD pisać będą tzw. próbną maturę. W tym czasie zdalnie pracować będą klasy I a, II ab i II cd.

Proszę wszystkich uczniów o zachowanie środków ostrożności i zastosowanie się do zasad sanitarnych obowiązujących w okresie pandemii.

Do zobaczenie w Naszej Szkole! 

Andrzej Stepaniuk – dyrektor 


Matura 2021
sobota, 1 maja 2021 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Komunikaty


Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych uczniów klas trzecich
piątek, 30 kwietnia 2021 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Uroczystości

Fot. Sławomir Niedźwiecki

30 kwietnia 2021r. kolejni maturzyści zakończyli naukę w naszym liceum. Z powodu ograniczeń stacjonarnej pracy szkół nie mogły odbyć się tradycyjne uroczystości zakończenia zajęć. W tym roku świadectwa abiturienci odbierali w małych klasowych grupach z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa epidemicznego.


Czytaj więcej
Христос Воскресе!
poniedziałek, 26 kwietnia 2021 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Komunikaty


Rekrutacja do II LO z BJN na rok szkolny 2021/2022
środa, 21 kwietnia 2021 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Komunikaty

II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim ogłasza nabór uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022.

O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej Liceum decyduje suma punktów  za:

a)   wyniki egzaminu ósmoklasisty;

b)   wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wyboru których uczeń dokonuje na karcie zgłoszenia kandydata,  spośród następujących przedmiotów: fizyka, informatyka, biologia, chemia, historia, geografia, język obcy;

c)   inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz ocena bardzo dobra lub celująca z języka białoruskiego.

Kartę zgłoszenia kandydata do II LO z BJN   należy składać do 21 czerwca 2021 r., w sekretariacie Liceum, drogą pocztową (17-100 Bielsk Podlaski ul. Mikołaja Kopernika 4) lub drogą elektroniczną na adres lozbjn@gmail.com

Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. (oryginał lub kopia)

Lista kandydatów zakwalifikowanych ogłoszona zostanie 22 lipca 2021 r. na tablicy ogłoszeń  w szkole oraz na stronie internetowej lozbjn.edu.pl 

W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. należy potwierdzić wolę przyjęcia do II LO z BJN poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone wcześniej.


Matura 2021 Harmonogram egzaminów pisemnych
środa, 21 kwietnia 2021 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Komunikaty

04.05.2021 r. (wtorek)

Godz. 9.00 – język polski PP

Sala nr 1 (sala nr 5 II LO) (16)

Sala nr 2 (sala gimnastyczna II LO) (54)


Czytaj więcej
ZASADY POSTĘPOWANIA W CZASIE EGZAMINU MATURALNEGO W MAJU 2021 R. W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z BIAŁORUSKIM JĘZYKIEM NAUCZANIA IM. BRONISŁAWA TARASZKIEWICZA W BIELSKU PODLASKIM
środa, 21 kwietnia 2021 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Komunikaty
 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzenie egzaminu – bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
 2. Zdający, lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzenie egzaminu, nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. Wyjątek stanowią osoby, które przechorowały COVID-19 (tzn. ozdrowieńcy), oraz osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 (tzn. osoby, które przyjęły wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki).
 3. Na terenie szkoły, poza zdającymi,  mogą przebywać jedynie osoby zaangażowane w przeprowadzenie i obsługę egzaminu.
 4. Na egzaminy z języka polskiego pp, matematyki pp, języka białoruskiego pp należy przybyć na 45 minut przed rozpoczęciem egzaminu, na pozostałe egzaminy na 30 minut przed ich rozpoczęciem.  Nie należy gromadzić się przed szkołą, pomiędzy zdającymi powinien być zachowany 1,5- metrowy odstęp w każdym kierunku.
 5. Każdy zdający ma obowiązek zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej, a także odkażenia rąk po wejściu do szkoły.
 6. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.
 7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 8. Każdy zdający posiada własne przybory piśmiennicze (czarny wkład), linijkę, cyrkiel i inne przybory zgodne z wykazem Dyrektora CKE. Szkoła zapewnia zdającym kalkulatory, tablice i słowniki na egzamin z języka polskiego i białoruskiego, które będą odkażone przed każdym egzaminem. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 9. Zdający wchodzą do szkoły według kolejności na liście zdających z zachowaniem odpowiedniej odległości pomiędzy poszczególnymi osobami.
 10. Zdający, przed wejściem do sali egzaminacyjnej, mają obowiązek pozostawienia rzeczy osobistych (plecak, torba, telefon itp.) w swojej szafce lub w rozbieralni na parterze budynku szkoły.
 11. Przed rozpoczęciem pierwszego egzaminu każdy zdający otrzyma kopertę w której będą znajdowały się jego kody na każdy egzamin. Po sprawdzeniu, zdający własnym podpisem potwierdza, że otrzymał właściwe kody. Zdający ma obowiązek posiadania kodów przed każdym egzaminem.
 12. Przed rozpoczęciem każdego egzaminu wyznaczony członek zespołu nadzorującego dokonuje losowania każdemu zdającemu miejsca na sali. Po losowaniu podaje numer zdającemu, który niezwłocznie zajmuje wskazane miejsce i czeka na dalsze instrukcje Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego.
 13. Egzamin maturalny rozpoczyna się wraz z zapisaniem czasu jego rozpoczęcia na tablicy.
 14. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych zdający spóźnieni nie zostaną wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych (tzn. z chwilą zapisania w widocznym miejscu czasu rozpoczęcia i zakończenia egzaminu), decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej spóźnionego zdającego podejmuje przewodniczący zespołu nadzorującego
 15. W czasie trwania egzaminu zdający zgłasza ewentualne problemy poprzez uniesienie ręki. Zdający ma obowiązek zakrycia ust i nosa przed przybyciem do niego członka zespołu nadzorującego. W taki sposób zgłaszana jest również chęć skorzystania ze słownika w czasie egzaminu z języka polskiego. Zdający  ma w tym momencie obowiązek odkażenia rąk środkami znajdującymi się na stoliku ze słownikami. Na egzaminie z języka białoruskiego zdający korzysta ze słownika udostępnionego mu przez szkołę na ławce.
 16. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną po zakończeniu pracy z arkuszem. Zdający sygnalizuje chęć opuszczenia sali poprzez uniesienie ręki oraz zakrycie ust i nosa. Zdający zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. Członek zespołu nadzorującego sprawdza kompletność materiałów i wyraża zgodę na opuszczenie sali przez zdającego. Zdający wychodzi,  nie zakłócając pracy pozostałym piszącym. Arkusz pozostaje na stoliku.
 17. Po zakończeniu egzaminu,  zdający bez gromadzenia się opuszczają szkołę. Prawo przebywania w szkole posiadają absolwenci przystępujący w tym samym dniu do egzaminu rozpoczynającego się o godzinie 14.00.Metody relaksu dla wszystkich
środa, 7 kwietnia 2021 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Pozostałe

Fot. Sławomir Niedźwiecki

W dzisiejszym czasie pełnym napięć i niepokoju warto wygospodarować chwilę w ciągu dnia dla siebie i przeznaczyć ją na ćwiczenia relaksacyjne. Ćwiczenia tego typu wspomagają prawidłowe funkcjonowanie organizmu, redukują stres i napięcie z ciała, co jest szczególnie ważne przy zdalnym nauczaniu, a także przed maturą:)

Mogą je wykonywać zarówno nauczyciele, jak i uczniowie.


Czytaj więcej
Oferta edukacyjna II LO z BJN na rok szkolny 2021/2022
poniedziałek, 29 marca 2021 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Komunikaty

II LO z BJN w Bielsku Podlaskim prowadzi nabór do klas pierwszych dla absolwentów szkół podstawowych.

II LO z BJN w Bielsku Podlaskim znajduje się wśród najlepszych szkół województwa podlaskiego w rankingu organizowanym przez miesięcznik i portal Perspektywy. Według Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2021 ogłoszonego 27 stycznia 2021 r. szkoła uplasowała się na 12. miejscu w województwie podlaskim. W Podrankingu Olimpijskim 2021 II LO znalazło się na trzecim miejscu w województwie i 31. miejscu w Polsce.

Klasa i wybrane przedmioty w zakresie rozszerzonym

• Klasa a – matematyka, informatyka, fizyka,
• Klasa b – biologia, chemia, język angielski,
• Klasa c – język polski, historia, język angielski.


Czytaj więcej
II LO z BJN zaprasza :-) Ośmioklasisto ! Zostań naszym uczniem :-)
środa, 24 marca 2021 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Komunikaty


V edycja Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności
niedziela, 21 marca 2021 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Komunikaty

Dnia 19 marca w siedzibie Komitetu Okręgowego Olimpiady odbyły się eliminacje centralne

V edycji Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności. Naszą szkołę reprezentowali

 • Jakub Kurianowicz klasa Ic
 • Aleksandra Proniewicka klasa Ia
 • Emilia Proniewicka klasa IIIc

Uczniowie pisali przy pomocy platformy Testportal test składający się z pytań dotyczących zagadnień bezpieczeństwa międzynarodowego i  narodowego RP. Opiekunem uczniów był pan profesor Włodzimierz Wawulski.


Ośmioklasisto ! II LO z BJN zaprasza :-) Zostań naszym uczniem :-)
poniedziałek, 22 lutego 2021 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Komunikaty


Ośmioklasisto ! II LO z BJN zaprasza !
czwartek, 18 lutego 2021 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Komunikaty

Ośmioklasisto !  II LO z BJN zaprasza. Zostań naszym uczniem. Oto najnowsza oferta naszego Liceum. Dołącz do nas.


Słowo Starosty Bielskiego z okazji Narodowego Święta 3 Maja
niedziela, 2 maja 2021 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Komunikaty

Drodzy Mieszkańcy Powiatu Bielskiego,

Szanowni Państwo,

Kolejny już raz obchodzimy narodowe święto w niezwykłych okolicznościach i skromnej formie, wymuszonych przez epidemię koronawirusa. Podobnie jak przed rokiem, także i dziś Narodowe Święto 3 Maja celebrować będziemy z zachowaniem dystansu społecznego, unikając zgromadzeń w miejscach pamięci narodowej, bez patriotycznych marszów, koncertów i festynów. Ale nie oznacza to, że powstrzymamy się od upamiętnienia niezwykle ważnej dla Narodu Polskiego i jego dziejów 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Nie możemy zaniechać świętowania wydarzenia, które wyznaczyło nam historyczną drogę oraz trwale wpisało się w naszą narodową tradycję i tożsamość.


Czytaj więcej
2.05.2021 - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
niedziela, 2 maja 2021 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Komunikaty


Przetarg na budowę hali sportowej przy II LO z BJN
wtorek, 30 marca 2021 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Komunikaty

Dwudziestego piątego marca br. zarząd powiatu bielskiego ogłosił przetarg na budowę hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim. Wartość zamówienia wynosi niespełna 5,3 mln zł.

Miejsce budowy przyszłej hali sportowej przy II LO


Czytaj więcej
Wesołych Świąt Wielkanocnych 2021
poniedziałek, 29 marca 2021 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Komunikaty

Autorką kartki jest Karina Chilkiewicz


Праграма святкаванняў 25 Сакавіка на Беласточчыне
środa, 24 marca 2021 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Komunikaty

У сувязі з эпідэміялагічнымі абмежаваннямі прапануем наступныя мерапрыемствы:

Чацвер 25 сакавіка 12.00 Бельск Падляшскі

Ускладанне кветак на праваслаўных могілках у Бельску (вул. Войска Польскага), на магіле змагара за Беларусь і беларускае школьніцтва на Беласточчыне – Яраслава Кастыцэвіча.


Czytaj więcej
Gramy dla Białorusi 2021
środa, 24 marca 2021 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Komunikaty

Gramy dla Białorusi 2021
Zapraszamy na specjalny koncert „Gramy dla Białorusi 2021”, będący wyrazem solidarności z pokojowymi dążeniami naszych sąsiadów zza wschodniej granicy.
Podczas koncertu wystąpi:
Orkiestra Filharmonii Narodowej,
gwiazdy polskiej sceny muzycznej:
 • Krystyna Prońko,
 • Katarzyna Cerekwicka,
 • Igor Herbut,
 • Piotr Cugowski
 • oraz NaviBand i chór Harmoń.
Organizatorem wydarzenia jest Narodowe Centrum Kultury przy wsparciu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Telewizji Polskiej S.A. oraz Filharmonii Narodowej.
Transmisja koncertu odbędzie się w dniu wydarzenia na antenach TVP Kultura, TV Biełsat, TVP Polonia, TVP Wilno oraz w internecie.

Czytaj więcej
Razem z Fundacja Tutaka i siabroustwem zapraszamy na wspólne świętowanie Dnia Voli.
wtorek, 23 marca 2021 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Komunikaty

Разам з Фондам "Тутака" запрашаем на сумеснае святкаванне Дня Волі. У супрацоўніцтве з прадстаўнікамі беларускай меншасці ў Польшчы і беларускай дыяспары ў Беластоку мы хочам адзначыць гэтую важную дату для кожнага свабоднага беларуса, незалежна ад таго, дзе ён жыве і на якой мове размаўляе кожны дзень. Беларусь, яе культура і будучыня - у сэрцах кожнага з нас.
Запрашаем у гэтую пятніцу, 26 сакавіка, у 18.00 паводле польскага часу і ў 20.00 паводле беларускага часу. Эфір на YouTube-канале фонду "Тутака" i "Страна для жизни” Спасылка на стрым --> https://youtu.be/UQsTrzZPLl0

Czytaj więcej
„Tak trudno żegnać na zawsze kogoś,kto jeszcze mógł być z nami…”
poniedziałek, 22 marca 2021 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Komunikaty


25 marca pokażmy solidarność z Białorusią!
niedziela, 21 marca 2021 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Komunikaty

Szanowni i drodzy ludzie kultury oraz kochający i wspierający kulturę! Grono instytucji, które chcą okazać solidarność z naszymi sąsiadami Białorusinami i ich dążeniami powiększa się. Cieszymy się i dziękujemy za Wasze wspaniałe reakcje, za Waszą wrażliwość i zaangażowanie. Dziękujemy, że po raz drugi możemy na Was liczyć, mimo trudnych czasów dla nas wszystkich. Z każdym dniem przybywa uczestników akcji, ale liczymy, że będzie nas jeszcze więcej. Gorąco zapraszamy wszystkich do włączenia się do akcji 25 marca.

Włącz się do akcji #LightForBelarus


Czytaj więcej
Дзень Волі 25.03.2021
niedziela, 21 marca 2021 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Komunikaty

Беларуская нацыянальная меншасць з Падляшша і беларуская дыяспара ў Беластоку арганізуюць святкаванні 103-х угодкаў Акту 25 Сакавіка 1918 года.

Чытай больш на: https://www.racyja.com/sumezhzha/dzen-voli-belastok-andrej-charnyakevi/

Дзень Волі адзначаецца беларусамі ўжо ад стагоддзя і яднае нас усіх вакол незалежнай беларускай дзяржавы. У сувязі з эпідэміялагічнымі абмежаваннямі прапануем першае мерапрыемства, прысвечанае гэтай гістарычнай, векапомнай падзеі. Нядзеля 21.03.2021 15.00 польскі, 17.00 беларускі час. Сайт kamunikat.org

Чытай больш на: https://www.racyja.com/sumezhzha/dzen-voli-belastok-andrej-charnyakevi/


Czytaj więcej
<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >