Witamy! - II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim 

Witamy!

II LO z BJN w Bielsku Podlaskim należy do czołówki najlepszych liceów w województwie podlaskim. Zajmujemy wysokie miejsca w ogólnopolskich rankingach szkół. Stawiamy na jakość nauczania. Nasi absolwenci kontynuują naukę na najbardziej prestiżowych uczelniach w kraju. Dajemy możliwość poszerzania wiedzy w ponad 30 kołach zainteresowań. Wolny czas możesz spędzić na zajęciach sportowych, śpiewając w zespole "Spadczyna", redagując szkolną gazetkę "Lawa", pracując w Klubie Spraw Polsko - Białoruskich. Jeżeli chcesz poznać smak bycia studentem ucząc się w liceum - koniecznie przyjdź do nas.

W ponad sześćdziesięcioletnim okresie istnienia szkoły jej mury opuściło wielu znakomitych absolwentów – dziś przedstawicieli najbardziej prestiżowych zawodów – lekarzy, naukowców, inżynierów, prawników, dziennikarzy, artystów. Niektórzy zajmowali bądź zajmują eksponowane stanowiska w administracji publicznej lub samorządzie terytorialnym. Ponadto wielu naszych absolwentów po ukończeniu studiów pracowało lub pracuje w naszej szkole jako nauczyciele różnych przedmiotów.Aktualności - Rok szkolny 2016/2017

Gala Wręczenia Stypendiów Artystycznych Marszałka Województwa Podlaskiego
niedziela, 5 lutego 2017 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Osiągnięcia

20 stycznia 2017 roku w Operze i Filharmonii Podlaskiej odbyła się Gala Wręczenia Stypendiów Artystycznych Marszałka Województwa Podlaskiego. Przypominamy, że wśród nagrodzonych znaleźli się uczniowie naszej szkoły: Malisz Daria kl. III B – muzyka, teatr, literatura, film oraz  Malisz Magdalena kl. II B – muzyka, teatr, literatura, Nika Jurczuk kl. II A - muzyka, taniec, folklor, literatura, film.


Czytaj więcej
У беларускай мове знаходжу тое, што хачу сказаць...
czwartek, 2 lutego 2017 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Osiągnięcia

Сцэ­на мо­жа вы­хоў­ваць, мо­жа быць мес­цам, дзе ча­ла­век да­ра­стае. Ма­быць, так ёсць у вы­пад­ку Маг­да­лі­ны Ма­ліш, якая кан­такт са спя­ван­нем на сцэ­не мае ўжо з пер­шых га­доў свай­го жыц­ця. Яе та­лент заў­ва­жы­лі, між ін­шым, пад­час фе­сты­ва­лю «Бе­ла­ру­ская пес­ня», як неш­мат­лі­кі прад­стаў­нік Пад­ляш­ша вы­сту­пі­ла яна з гур­там «Пэр­цэп­цыя» ў кон­кур­с­най част­цы фе­сты­ва­лю «Бар­даў­ская во­сень­2016», дзе яны ат­ры­ма­лі аж­но два пры­зы. Маг­да ― сты­пен­ды­ят­ка Мар­шал­ка Пад­ляш­ска­га ва­я­вод­ства ў га­лі­не ма­ста­цтва.


Czytaj więcej
Jak zdobyć pieniądze na studiowanie?
czwartek, 2 lutego 2017 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Pozostałe

Choć studia na uczelniach publicznych są bezpłatne, samo studiowanie bezpłatne nie jest. Mieszkanie w dużym mieście, podręczniki, pomoce naukowe i samodzielne utrzymanie sporo kosztują. Istnieje wiele możliwości, aby zdobyć środki na studiowanie – jedną z nich jest zdobycie stypendium na studia. Poniżej przedstawiamy kilka możliwości.
Program Stypendiów Pomostowych jest skierowany do maturzystów ze wsi i małych miast, pochodzących z rodzin o niskich dochodach, osiągających dobre wyniki w nauce i spełniających warunki określone w regulaminie. W ramach Programu można uzyskać stypendium na I rok dziennych studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym. Stypendium wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł.


Czytaj więcej
Ranking IT Szkoła 2017 po I semestrze, woj. podlaskie
niedziela, 29 stycznia 2017 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Osiągnięcia

Ranking IT Szkoła sporządzony na dzień 18.01.2017. W nawiasach podano różnice pozycji w stosunku do rankingu z dnia 19.12.2016.


Studniówka w obiektywie portalu iBielsk
wtorek, 24 stycznia 2017 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Pozostałe

Studniówka w obiektywie portalu iBielsk


Studniówka 2017. Ostatnie przygotowania do Diamentowej Nocy
piątek, 20 stycznia 2017 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Uroczystości

Ostatnie przygotowania do niedzielnej zabawy studniówkowej, która rozpocznie się o godz. 18:00. 
Już teraz życzymy wszystkim Uczestnikom wspaniałej zabawy i niezapomnianych wrażeń!


Czytaj więcej
<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 >