Seminarium cerkiewno-historyczne - II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim 

Seminarium cerkiewno-historyczne
wtorek, 10 grudnia 2013 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Pozostałe  

Historia prawosławnych parafii i duchowieństwa Podlasia i Białorusi zachodniej w XIX i XX wieku

14 grudnia (sobota)
Dom Kultury Prawosławnej w Bielsku Podlaskim, ul. Rejtana 24...

12.00 Początek posiedzenia

o. Grzegorz Sosna, m. Antonina Troc-Sosna (Ryboły): Hierarchia i kler Cerkwi Prawosławnej w granicach II Rzeczypospolitej i Polski powojennej – prezentacja informatora encyklopedycznego

Irena Matus (Białystok-Puchły): Schyłek unii kościelnej i początki odrodzenia Cerkwi prawosławnej w I połowie XIX w. – prezentacja książki

Mnich Mikołaj (Biembiel) (Żyrowice): Działalność wydawnicza i oświatowa monasteru w Żyrowicach

Kanstancin Antanowicz (Mińsk): Działalność wydawnicza Bractwa Wileńskich Męczenników Antoniego, Jana i Eustachego w Mińsku

Marek Jakimiuk (Hajnówka): Prawosławne publikacje białoruskie wydawnictwa „Bratczyk”

Pytania, dyskusja

14.30-15.00 przerwa na herbatę

o. Sierhij Hardun (Mińsk): Dzieje parafii prawosławnych w Dywinie, dekanatu kobryńskiego

Lidia Kułażanka (Mińsk): Parafie prawosławne w zachodniej Białorusi w latach 1940-1960

Alena Szaćko (Mińsk): Historia dzwonów cerkiewnych na Ziemi Brzeskiej

Iwan Czarota (Mińsk): Parafia w Wieżkach, dekanatu kobryńskiego w latach 40-ych XX wieku

Aleksandr Ilin (Pińsk), Mikoła Sinkiewicz (Beroza): Parafia w Błudniu na Polesiu berezowskim

Doroteusz Fionik (Studziwody): Związki rodzinne duchowieństwa prawosławnego na Podlasiu i Polesiu

17.00 Całonocne czuwanie w cerkwi Preczystieńskiej w Bielsku Podlaskim


15 grudnia (niedziela)
10.00 Liturgia Święta w cerkwi Pokrowskiej w Bielsku Podlaskim

Bielski Dom Kultury
17.00 Wieczór cerkiewno-literacki z udziałem mnicha Mikołaja (Biembiela) z monasteru prawosławnego w Żyrowicach (w ramach XII Wieczorów Muzyki Cerkiewnej).

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach
Dom Kultury Prawosławnej w Bielsku Podlaskim
Bractwo Męczenników Wileńskich Antoniego, Jana i Eustachego w Mińsku

==================================================

Царкоўна – гiстарыны семiнар:
Гiсторыя праваслаўных прыходаў i духавенства Падляшша i Заходняй Беларусi ХIХ i ХХ стагоддзяў

Бельск Падляшскi 14-15 снежня 2013 г.

14 снежня (субота)
Бельск Падляшскi, Дом Праваслаўнай Культуры, вул. Рэйтана 24

12.00 Пачатак паседжання

а. Рыгор Сасна, м. Антанiна Троц-Сасна (Рыбалы): Iерархiя i клiр Праваслаўнай Царквы ў межах II Рэчы Паспалiтай i пасляваеннай Польшчы – прэзентацыя новай кнiгi

Iрэна Матус (Беласток-Пухлы): Змярканне вунii i пачатак адраджэння Праваслаўнай Царквы ў I палове ХIХ ст. – прэзентацыя новай кнiгi

iнак Мiкалай (Бембель) (Жыровiчы): Выдавецкая i асветная дзейнасць Жыровiцкага манастыра

Kанстанцiн Антановiч (Мiнск): Выдавецкая дзейнасць Брацтва ў гонар Віленскіх мучанікаў Антонія, Іаана і Яўстафія

Марк Якiмюк (Гайнаўка): Праваслаўныя беларускiя выданнi выдавецтва “Братчык”

Пытаннi, дыскусiя

14.30-15.00 чайны перапынак

а. Сергiй Гардун (Мiнск): Гiсторыя праваслаўных прыходаў Дывiна Кобрынскага благачыння

Лiдзiя Кулажанка (Мiнск): Праваслаўныя прыходы заходняй Беларусi ў 1940-60-гады ХХ ст.

Алена Шацько (Мiнск): Гiсторыя царкоўных званоў на Берасцейшчыне

Iван Чарота (Мiнск): Прыход у Вежках Кобрынскага благачыння ў саракавых гадах ХХ ст.

Aляксандр Iльiн (Пiнск), Мiкола Сiнкевiч (Бяроза): Гiсторыя прыхода ў Блуднi на бярозаўскiм Палессi

Дарафей Фiонiк (Студзiводы): Сямейныя сувязi праваслаўнага духавенства на Падляшшы i Палессi

17.00 Усяночнае Бденiе ў Прачысценскiм храме ў Бельску Падляшскiм


15 снежня (нядзеля)
10.00 Бажэственная Лiтургiя ў Пакроўскiм храме ў Бельску Падляшскiм

Бельскi Дом Культуры
17.00 Царкоўна-лiтаратурная вечарына з ўдзелам iнака Мiкалая (Бембеля), насельнiка Жыровiцкага свята Успенскага манастыра (у рамках XII Вечароў Царкоўнай Музыкi)

Арганiзатары:
Аб’яднанне Музей Малой Бацькаўшчыны ў Студзiводах
Дом Праваслаўнай Культуры ў Бельску Падляшскiм
Брацтва ў гонар Вiленскiх мучанiкаў Антонія, Іаана і Яўстафія ў МiнскуWstecz