Konkurs fotograficzny "Elektroodpady i zużyte baterie w obiektywie" - II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim 

Konkurs fotograficzny "Elektroodpady i zużyte baterie w obiektywie"
wtorek, 8 października 2013 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Pozostałe  

1 lipca 2013 r. - rozpoczęcie konkursu
31 października 2013 r. - zakończenia nadsyłania zgłoszeń
25 listopada 2013 r. - ogłoszone wyników konkursu
Do konkursu można zgłaszać maksymalnie 3 zdjęcia w każdej kategorii tematycznej.
Jeśli autorem zdjęcia jest osoba niepełnoletnia, to zdjęcie musi zgłosić jego rodzic lub opiekun.
Organizatorami konkursu są Europejska Platforma Recyklingu Polska Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Spółka Akcyjna oraz ERP Batteries Poland Sp. z o.o.

1.Koordynatorem konkursu jest Fundacja Zielony Horyzont.
2.Grupą docelową konkursu są: osoby zainteresowane fotografią, ekologią, zrównoważonym rozwojem.
3.Czas trwania konkursu: 1 lipca 2013 r. do dnia zakończenia nadsyłania zgłoszeń, to jest do 31 października 2013 r.
4.Celem konkursu jest zwrócenie uwagi odbiorców na społeczny problem związany z niewłaściwym postępowaniem ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz zużytymi bateriami, z poszanowaniem zasobów środowiska naturalnego.
Celem równoległym konkursu jest pobudzenie kreatywności artystycznej wśród grupy docelowej i uwrażliwienie tej grupy na problemy ekologiczne i społeczne.
5.Prace konkursowe będą oceniane w 3 kategoriach:
a.Nie porzucam, nie wyrzucam - fotografie pokazujące pozytywną praktykę w postępowaniu z elektroodpadami i zużytymi bateriami;
b.Epizod z życia elektrośmieci i zużytych baterii - fotografie ukazujące jakieś zdarzenie z życia elektrośmieci i zużytych baterii, fragment historii, która wydarzyła się z udziałem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
c.Drugie życie elektrośmieci i baterii - fotografie ukazujące elektroodpady i zużyte baterie, które dostały "drugie życie" w wyniku procesu odzysku.
6.Jedna osoba może zgłosić do konkursu max. 3 prace do każdej z 3 kategorii.
7.Technika wykonania zdjęć jest dowolna, ale muszą być one przekazane w formie plików cyfrowych (jpg), o dłuższym boku nie większym niż 1000 px.
8.Organizator zastrzega jednocześnie, że uczestnicy konkursu powinni dysponować cyfrowym zapisem fotografii w rozmiarze: dłuższy bok nie mniejszy niż 4000 px lub krótszy bok nie mniejszy niż 3000 px.
9.Dopuszczalna jest korekta zdjęcia w programach graficznych, obejmująca: kadrowanie, ostrzenie, zmiany w poziomach kolorów, jasności i kontraście. Niedopuszczalna jest "głębsza interwencja" oraz fotomontaż.
10.Zdjęcia powinny zostać przesłane Organizatorom konkursu elektronicznie za pośrednictwem zakładki "Konkurs fotograficzny", która jest dostępna na stronie www.erp-recycling.pl.
11.Dodatkowo każde zdjęcie powinno zawierać krótki opis np. historię, która wiąże się z powstaniem zdjęcia (do 200 znaków).
12.Załącznikami do przesłanego elektronicznie zdjęcia powinny być:
a.elektronicznie wypełniony Formularz Zgłoszeniowy dostępny po zalogowaniu się w zakładce "Konkurs fotograficzny";
b.wydrukowane oraz osobiście podpisane czytelnie z imienia i nazwiska oświadczenie uczestnika, wysłane pocztą w ciągu 3 dni od dnia umieszczenia fotografii na stronie konkursu na adres Koordynatora: Fundacja Zielony Horyzont, ul. Żaryna 7/135, 02-593 Warszawa pod rygorem nieuwzględnienia zdjęcia w konkursie.
13.Prace należy nadsyłać elektronicznie do dnia 31 października 2013 r.
14.Oceny prac dokona jury, w skład którego wejdą przedstawiciele ERP Polska S.A., ERP Batteries Poland Sp. z o.o. oraz dziennikarze prasy ogólnopolskiej.
15.Jury przyzna po trzy nagrody rzeczowe (za pierwsze, drugie i trzecie miejsce) w każdej z trzech kategorii.
16.Nagrody za pierwsze miejsce w trzech kategoriach będzie stanowił sprzęt fotograficzny i/lub sprzęt RTV o wartości i koszcie dostawy przez Organizatorów nie przekraczającej 4000 zł brutto;
nagrody za drugie miejsce w trzech kategoriach będzie stanowił sprzęt fotograficzny i/lub sprzęt RTV o wartości i koszcie dostawy przez Organizatorów nie przekraczającej 2500 zł brutto;
nagrody na trzecie miejsce w trzech kategoriach będzie stanowił sprzęt fotograficzny i/lub sprzęt RTV o wartości i koszcie dostawy przez Organizatorów nie przekraczającej 1500 zł brutto.
17.Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przyznania wyróżnień.
18.Zdjęcie musi być oryginalne, tzn. niedopuszczalne jest kopiowanie, zapożyczanie, powielanie innych zdjęć czy też inspirowanie się nimi, zwłaszcza, gdy ich autor nie wyraża zgody na korzystanie z własnych prac.
19.Uczestnik konkursu oświadcza i zapewnia, iż:
a.przysługują mu autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe do zdjęcia, którymi to prawami może swobodnie rozporządzać i korzystać;
b.przysługujące mu autorskie prawa majątkowe nie zagrażają i nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich;
c.posiada zgodę na publikację wizerunku osób znajdujących się na zgłaszanych do konkursu pracach.
20.Uczestnik konkursu jest odpowiedzialny względem Organizatorów za wszelkie wady prawne zdjęcia, w szczególności za roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia ich autorskich praw osobistych lub majątkowych. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia jej praw zgłaszający pracę zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń, których będą dochodziły strony trzecie w stosunku do Organizatorów, zwalniając Organizatorów od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
21.Zwycięzcy (laureaci i/lub wyróżnieni) w konkursie wyrażają zgodę na podanie swojego imienia i nazwiska do wiadomości publicznej.
22.Zwycięzcy w konkursie z dniem ogłoszenia wyników konkursu przenoszą na Organizatorów nieograniczone pod względem czasowym i terytorialnym autorskie prawa majątkowe do zgłoszonych zdjęć, obejmujące prawo do ich wykorzystania w całości i we fragmentach, samodzielnie, jak i w ramach materiałów wydawanych przez Organizatorów, na następujących polach eksploatacji:
a.w zakresie utrwalania i zwielokrotniania zdjęcia - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy zdjęcia, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b.wprowadzanie do pamięci komputera;
c.w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których zdjęcie utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy zdjęcia
d.rozpowszechnianie w inny sposób, w tym poprzez publiczne wystawienie lub wyświetlenie, odtworzenie oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (także we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych oraz sieci szerokiego dostępu - Internet), w tym na stronie internetowej www.erp-recycling.pl. oraz w materiałach informacyjno-promocyjnych Organizatorów, a także wykorzystywanie w celu publicznej prezentacji.
23.Jednocześnie każdy uczestnik będący zwycięzcą w konkursie wyraża zgodę na wykonywanie i zezwalanie przez Organizatorów na wykonywanie autorskich praw zależnych do zdjęć oraz upoważnia Organizatorów do:
a.decydowania w jego imieniu o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu zgłoszonego przez niego zdjęcia;
b.przeprowadzenia w jego imieniu nadzoru autorskiego przed rozpowszechnieniem zgłoszonego przez niego zdjęcia.
24.Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz.U.z 2002 r., Nr 101, poz. 926, zpóźn.zm.).
25.Dane osobowe uczestników przetwarzane będą przez Organizatorów i Koordynatora w celu przeprowadzania konkursu w związku z wykonywaniem postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu komunikacji z uczestnikami, wyłonienia zwycięzców konkursu oraz wydania nagród, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn.zm.). Uczestnikom przysługuje prawo wglądu i poprawiania danych osobowych.
26.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy dany uczestnik odmówi podania danych lub odmówi zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji konkursu zdjęcie przez niego zgłoszone nie będą brane pod uwagę przy przeprowadzaniu konkursu.
27.Administratorem danych są Organizatorzy.
28.W przypadku zmiany adresu zamieszkania lub adresu e-mailowego uczestnik konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Koordynatora, pod rygorem zniesienia odpowiedzialności Koordynatora za skutki niedoręczenia uczestnikowi korespondencji związanej z realizacją niniejszego Regulaminu oraz niedoręczenia nagród albo wyróżnień.
29.W przypadku, gdy po rozstrzygnięciu konkursu Organizatorzy powezmą informacje, że zwycięzca nie spełnia warunków uczestnictwa w konkursie, rozstrzygnięcie konkursu w tym zakresie zostanie unieważnione, a zwycięzca zwróci nagrodę Organizatorom.
30.Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 25 listopada 2013 r. na stronie internetowej Organizatorów konkursu (www.erp-recykling.pl).
31.Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas wernisażu/wystawy, prezentującej nagrodzone zdjęcia. O dokładnym terminie i miejscu uroczystości zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni mailowo.
32.W sytuacjach nieobjętych niniejszym Regulaminem rozstrzygają Organizatorzy konkursu, jak również mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
33.W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z konkursem prosimy o kontakt mailowy z przedstawicielem Koordynatora, Agnieszką Glińską-Olszówką (glinska@zielonyhoryzont.org.pl).

Honorowy patronat na Konkursem objął:

Sekretarz Stanu Ministerstwa Środowiska

Patronat medialny:

Konkursfotograficzny.info

Nagrody w konkursie fotograficznym

Jury przyzna po trzy nagrody rzeczowe (za pierwsze, drugie i trzecie miejsce) w każdej z trzech kategorii.

  • I miejsce - sprzęt fotograficzny i/lub sprzęt RTV o wartości i koszcie dostawy nie przekraczającej łącznie 4000 zł brutto każdy
  • II miejsce - sprzęt fotograficzny i/lub sprzęt RTV o wartości i koszcie dostawy nie przekraczającej łącznie 2500 zł brutto każdy
  • III miejsce - sprzęt fotograficzny i/lub sprzęt RTV o wartości i koszcie dostawy nie przekraczającej łącznie 1500 zł brutto każdy


Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przyznania wyróżnieńWstecz