POZNAJ OBLICZA SWOJEGO MIASTA. BIELSK MIASTEM RÓŻNORODNOŚCI. - II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim 

POZNAJ OBLICZA SWOJEGO MIASTA. BIELSK MIASTEM RÓŻNORODNOŚCI.
czwartek, 12 września 2013 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Pozostałe  

Regulamin fotograficznej gry miejskiej 

POZNAJ OBLICZA SWOJEGO MIASTA. BIELSK MIASTEM RÓŻNORODNOŚCI.

 § 1. Organizatorzy

1. Organizatorem gry jest nieformalna grupa obywatelska reprezentowana przez Annę Chilkiewicz oraz Piotra Ostaszewskiego. Projekt realizowany jest przy wsparciu programu Pracownia Aktywności Obywatelskiej.

2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Graczy podczas trwania Gry.

3. Organizatorzy nie są stroną między Graczami, a osobami trzecimi, których dobra mogą być naruszone przez Grę.

§ 2. Warunki uczestnictwa

1. Uczestnicy grają w zespołach. Warunkiem udziału w grze jest rejestracja zespołu liczącego 3-4 osoby.

2. Osoby, które nie podały przy rejestracji prawidłowego numeru PESEL lub podały błędnie inne dane, nie podlegają ubezpieczeniu.

3. Uczestnik biorący udział w Grze nie może posiadać jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających uczestnictwo w Grze.

4. Osoby niepełnoletnie uczestniczące w Grze bez opiekuna muszą posiadać przy sobie pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Grze.

5. Organizator zapewnia Uczestnikom Gry ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków pod warunkiem, iż zgłoszenie nie przekroczy terminu do 21.09.2013 r.

§ 3. Zgłoszenia

1. Zgłoszenia do Gry przyjmowane są od 09.09.2013r. za pośrednictwem formularza (znajdującego się na stronie https://www.facebook.com/BielskMiastemRoznorodnosci) przesłanego na maila fotograficzna.gra.bielska@gmail.com

2. Po otrzymaniu zgłoszenia Organizatorzy prześlą Uczestnikom oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, wizerunku oraz wykorzystanie fotografii (przed rozpoczęciem gry Uczestnik jest zobowiązany do przedłożenia wyżej wymienionych oświadczeń).

2. Udział w grze jest bezpłatny.

3. Uczestnicy muszą posiadać własny aparat fotograficzny.

4. Poprzez nadesłanie zgłoszenia do udziału w Grze Uczestnik wyraża zgodę na:

- wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;

- przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych Uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz.U. Nr 133 poz. 883));

- publikację przez organizatora wizerunku Uczestnika oraz wykonanych przez niego fotografii w dokumentacji fotograficznej i filmowej gry;

- opublikowanie na łamach strony internetowej i w środkach medialnych wizerunku Uczestnika, imienia i nazwiska Uczestnika oraz wykonanych przez niego fotografii.

§ 4. Zasady Gry

1. Gra zostanie przeprowadzona w ciągu dwóch dni – 27-28 września 2013 roku w Bielsku Podlaskim. Miejscem spotkania z Organizatorami jest Muzeum w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

2. Gra rozpocznie się 27 września 2013 roku o godzinie 10:00 od spotkania z profesjonalnym fotografem, które potrwa ok. 1 godziny. Następnie Uczestnicy otrzymają zadania i wyjdą w teren w celu ich wykonania – ok. 5 godz.. Po wykonaniu zadań Uczestnicy gry spotkają się z Organizatorami i zostaną poinformowani o dalszym przebiegu gry.

3. 28 września 2013 roku o godz. 11.00 Uczestnicy spotkają się z Organizatorami w celu przedstawieniu wyników realizacji zadań z dnia poprzedniego. Prace Uczestników oceni jury składające się z profesjonalnych fotografów.

4. Zadaniem Uczestników jest wykonanie zdjęć w określonych kategoriach oraz odnalezienie wskazanych lokacji.

5. W przypadku naruszenia przez gracza lub zespół niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play, utrudniania gry innym graczom w dowolnym momencie Gry Organizatorzy mają prawo odebrania zespołowi karty Uczestnika i wykluczenia go z Gry. Decyzja Organizatorów w tej kwestii jest ostateczna.

6. Gra kończy się 28 września 2013 roku ok. godziny 15:00.

7. Po zakończeniu gry, 11 października 2013 roku Organizatorzy przeprowadzą wernisaż prezentujący prace Uczestników wyłonione przez jury.

§ 5. Nagrody

1. Nagrody rzeczowe otrzyma każdy Uczestnik gry.

2. Nagrodami dodatkowymi jest zaprezentowanie prac wyłonionych przez jury w Muzeum w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

3. Autorzy trzech najlepszych prac wyłonionych przez jury zostaną nagrodzeni dodatkowymi nagrodami.

4. Warunkiem odbioru nagród jest:

4.1. zgłoszenie się Zespołu na finał Fotograficznej Gry Miejskiej;

4.2. okazanie do wglądu dowodu tożsamości (w przypadku osób niepełnoletnich legitymacji uczniowskiej).

4.3. pisemne potwierdzenie odbioru nagrody przez każdego z członków Zespołu, a także wyrażenie przez każdego z członków Zespołu (Uczestników) zgody na opublikowanie na łamach gazet lokalnych oraz stronach internetowych Organizatorów oraz patronatów medialnych wizerunku Uczestnika, oraz imienia i nazwiska Uczestnika oraz jego prac. W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest przedłożenie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych osoby niepełnoletniej i publikację jej wizerunku, imienia i nazwiska na łamach gazet lokalnych oraz stronach internetowych Organizatorów oraz patronatów medialnych wizerunku Uczestnika, oraz imienia i nazwiska Uczestnika oraz jego prac. Oświadczenie o wyrażeniu zgody, o której mowa powyżej, rodzice lub opiekunowie składają wraz ze zgodą na udział niepełnoletnich w Grze, o której mowa w § 2 ust. 5 powyżej.

5. W przypadku nie zgłoszenia się po odbiór nagrody w miejscu i terminie wskazanym w ust. 4 pkt. pkt. 4.1. powyżej, albo w razie niespełnienia warunków określonych w ust. 5 pkt. 4.2 i 4.3. powyżej, prawo do nagrody wygasa.

6. Regulamin nie przewiduje powtórnego rozdziału nagród, które nie zostały odebrane. Nagrody, które nie zostały odebrane z uwagi na niespełnienie wymogów określonych w niniejszym § 5 Regulaminu, przepadają.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Regulamin znajduje się do wglądu u Organizatorów i na stronie internetowej https://www.facebook.com/BielskMiastemRoznorodnosci

2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatorów.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przesunięcia, przedłużenia, przerwania gry z ważnych przyczyn. Uczestnicy zostaną o tym poinformowani odpowiednią drogą (e-mail, sms lub tel.)

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmieniony Regulamin będzie dostępny zgodnie z ust. 1 powyżej. Zmiana Regulaminu wejdzie w życie z chwilą jego publikacji na stronie internetowej: https://www.facebook.com/BielskMiastemRoznorodnosci

5. Administratorem danych osobowych Uczestników do celów związanych z Grą jest Anna Chilkiewicz oraz Piotr Ostaszewski. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

6. Dane osobowe Uczestników Gry będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Gry, wyłonienia osób nagrodzonych, wręczenia im nagród oraz publikacji prac na stronach internetowych, podczas wernisażu bądź późniejszych publikacji związanych z projektem realizowanym w ramach programu Pracowni Aktywności Obywatelskiej. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Grze. Wstecz