Religia i HiS - materiały do samodzielnej pracy - II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim 

Religia i HiS - materiały do samodzielnej pracy
wtorek, 17 marca 2020 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Komunikaty  

Dzień dobry. Witamy serdecznie. Podajemy tematy lekcji religii prawosławnej i HiS do realizacji na ten tydzień w poszczególnych klasach.

Klasy I:

Temat: Modlitwa przed Świętą Eucharystią- tłumaczenie, nauka.

Znajdź w Modlitewniku modlitwę przed przyjęciem Świętej Eucharystii i naucz się na pamięć.

Klasy II:

Temat: Modlitwa za nieprzyjaciół. Modlitwa za zmarłych.

Odszukaj modlitwy w Modlitewniku a następnie naucz się ich.

Klasy III:

Temat: Psalm 90- ufność i nadzieja w Bogu. Psalm 93- wdzięczność Bogu.

Odszukaj Psalmy w Piśmie Świętym lub Czasosłowie a następnie przeanalizuj ich treść.

Przygotowali: Ks. Paweł Zabrocki, Ewa Ostapkowicz

Podajemy tematy do realizacji z Historii i społeczeństwa w poszczególnych klasach.

Klasy II

Temat: Kultura masowa.

Przeczytaj tekst źródłowy zamieszczony poniżej a następnie wykonaj polecenia.

Fragment z książki Cywilizacja medialna autorstwa Tomasza Gobana-Klasa poświęcony prawom mediów według Marshalla McLuhana.

Marshall McLuhan twierdził, że wobec każdego medium i jego wpływu można postawić cztery pytania:

Co dane medium wzmacnia lub doskonali?

Co eliminuje lub przesuwa na dalszy plan?

Co wydobywa z przeszłości, co zostało poprzednio zepchnięte z piedestału?

W co samo się przeobraża, gdy osiąga szczyty swoich możliwości?

Są to pytania, które warto zadawać, gdy analizujemy mediamorfozę. Rozważmy, dla przykładu, transformację telefonu

oraz łączności internetowej (patrz: tabela 3).

Tabela 3. Transformacja niektórych mediów

Przykładowo:

Telefon tradycyjny stacjonarny

Telefon komórkowy

SMS

E-mail

Internet

Wzmacnia, doskonali

mowę

dostępność

pocztówki

fax

kontakt

Eliminuje, spycha

depeszę

telefon stacjonarny

telegraf

telegraf

cenzurę

Odzyskuje, wydobywa

intymność

mobilność

słowo pisane

pisanie listów

otwartość

Przeobraża się, odwraca

komórkę

UMTS

MMS

otwartość

sieć

Prawa mediów McLuhana nie są prawami w sensie naukowym, ale-jak w całym jego dorobku -inspirującym przedstawieniem problemu powstawania, przeobrażania i zanikania mediów. Pierwsze prawo - wzmacniania - jest pochodną pojmowania mediów jako przedłużenia ludzkich zdolności, natomiast prawo drugie i czwarte (eliminowa­nia oraz odwrócenia) opiera się na przekonaniu, że media występują parami, przy czym zawartością jednego jest inne medium. Wystąpienie nowego medium zmienia ten stosunek, tak jakby figura stawała się tłem. Prawo trzecie - odzyskiwania - dostrzega w szczytowym rozwoju każdego medium zalążki jego przetworzenia. Ewolucja mediów nie jest przypadkowa, gdyż działają czynniki je wiążące, tworzące systemy medialne.

I Goban-Klas, Cywilizacja medialna. Geneza, ewolucja, eksplozja, Warszawa 2005, s. 119-120.

  • Zdefiniuj własnymi słowami pojęcie mediamorfozy.
  • Dokonaj analizy transformacji wybranego medium w sposób zaprezentowany w powyższej tabeli.
  • Na podstawie przytoczonego tekstu udowodnij, że ewolucja mediów nie jest dziełem przypadku.

 

(Historia i społeczeństwo. Język, komunikacja i media, M. Markowicz O. Pytlińska  A. Wyroda, WSiP 2014r., s. 70)

Klasy III

Temat: Nowe formy komunikacji.

Przeczytaj tekst źródłowy zamieszczony poniżej a następnie odpowiedz na pytania zamieszczone pod tekstem.

Fragment tekstu Nowe media autorstwa współczesnego medioznawcy Zbigniewa Bauera.

Zapewne nie znajdziemy nikogo, kto ze stuprocentową pewnością wskazałby moment, w którym narodziło się

określenie „nowe media" [...]. Z dużym przybliżeniem rnożna jedynie powiedzieć, że było to na początku lat 90. XX w.

[...]. Chwila była nieprzypadkowa: to właśnie na początku ostatniej dekady ubiegłego stulecia za sprawą [...] Tima

Berners-Lee [...] w sieci zaczęły się pojawiać pierwsze strony WWW - dokumenty skonstruowane tak, by można było w nich łączyć tradycyjne teksty z obrazami nieruchomymi i ruchomymi, plikami dźwiękowymi, a także swobodnie „nawigować" między nimi.

Podkreślam szczególnie mocno słowo „tradycyjne", bowiem idea genialnego wynalazcy stron WWW polegała na związaniu z sobą druku, fotografii, nagrań fonograficznych i filmowych (telewizyjnych) w jednolitą całość. Innymi słowy: Berners-Lee połączył na jednolitej podstawie wszystkie media dawne, tworząc w ten sposób przekazy o zupełnie nowej jakości - dziś nazywamy je multimedialnymi. Tym zatem, co w „nowych" mediach jest nowe, okazuje się właśnie owa wspólna podstawa [...|. Taką podstawą jest technologia cyfrowa (digitalnaj, a urządzeniem, które pośredniczy między poszczególnymi typami przekazu, jest komputer [...].

Mówiąc zatem o „nowych mediach", nie myślimy wcale o tym, że powstały one współcześnie i znacznie później niż pismo, fotografia czy radio. „Nowe media" to raczej media tradycyjne, które znalazły się w otoczeniu cyfrowym i tym samym musiały zacząć posługiwać się językiem, który byłby zrozumiały dla maszyn cyfrowych - komputerów. [...]

Najprostsza definicja „nowych mediów" wyglądałaby zatem następująco:

Nowe media to techniki, technologie, a także instytucje służące komunikacji, wykorzystujące metody cyfrowe do rejestracji, zapisywania, przechowywania danych, tworzenia i transmisji przekazów. Nowe media charakteryzują się hipertekstową strukturą przekazu i odbioru, możliwością programowania (asynchronia nadawania i odbioru), interaktywnością, kumulatywnością, globalnym zasięgiem i jednocześnie indywidualizacją zasięgu.

Z. Bauer, Nowe media, w: Słownik wiedzy o mediach, red. E. Chudziński, Bielsko-Biata, s. 42-45.

  • jakie wydarzenie, zdaniem autora, stanowi symboliczny początek ery nowych mediów?
  • Autor twierdzi, że „nowe media" to media tradycyjne w otoczeniu cyfrowym. Jakich argumentów używa na poparcie tej tezy?
    • Odkrycie możliwości przetwarzania analogowych obrazów na czytelne dla komputerów zapisy cyfrowe porównuje się
      do dzieła Gutenberga. Czy porównanie to jest uzasadnione? Wyraź swoją opinię.

(Historia i społeczeństwo. Język, komunikacja i media, M. Markowicz O. Pytlińska  A. Wyroda, WSiP 2014r., s. 75)

Przygotowały: Alicja Wyszkowska- Kobus, Ewa OstapkowiczWstecz