Geografia – materiały do samodzielnej pracy w domu - II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim 

Geografia – materiały do samodzielnej pracy w domu
wtorek, 17 marca 2020 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Komunikaty  

Witam Was serdecznie. Poniżej znajduje się plan pracy na najbliższe dni dla poszczególnych klas (do 25.03.2020 r.). 

Link do pobrania

Klasa III D

Uczniów zdających egzamin maturalny z geografii proszę o powtarzanie materiału oraz wykonywanie zadań maturalnych. W tym celu należy wykorzystać dostępne źródła informacji w postaci podręczników, notatek w zeszycie, zestawów zadań, które otrzymywaliście na lekcje powtórzeniowe czy strony epodreczniki.pl, scholaris.pl, itp. Do wykorzystania są bardzo przydatne strony, na których można znaleźć arkusze maturalne: cke.gov.pl (zakładka – egzamin w nowej formule), operon.pl (baza arkuszy), arkusze.pl. Możecie zajrzeć także na stronę: gov.pl/zdalnelekcje. Proszę o dokończenie rozwiązywania zadań z arkusza 2016 oraz wykonanie zadań z arkusza 2015.

Klasy I ab i Ic

Zbliżamy się do zakończenia działu „Hydrosfera”. Proszę powtórzyć te tematy, które już omówiliśmy. W zeszycie ćwiczeń na stronach 62 i 66 znajdują się pytania w części „Na wyrywki”. Proszę je przerobić. Wykonać także zadania 4 i 6 z karty powtórzeniowej na stronie 74 (zeszyt ćwiczeń). W podręczniku natomiast na stronach 93-94 znajduje się część „Sprawdź, czy potrafisz!”. Należy wykonać zadania 1-8.

Należy wpisać do zeszytu przedmiotowego poniższe tematy i je opracować według załączonego schematu:

 • Temat: Lodowce górskie i lądolody.
  • punkty do zapisania w zeszycie przedmiotowym:

1. Podstawowe typy lodowców – lodowce górskie i lądolody.

2. Warunki powstawania lodowców. Granica wiecznego śniegu.

3. Budowa lodowca górskiego.

4. Występowanie lodowców na Ziemi. Wieloletnia zmarzlina.

5. Skutki zanikania pokrywy lodowej.

 • przeczytaj temat w podręczniku na stronach 88-91,
 • wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na stronach 68-69 oraz zadania 7-8 na stronie 75,
 • wykonaj notatkę w zeszycie według punktów podanych powyżej.
 • Budowa wnętrza Ziemi. Skały.
  • punkty do zapisania w zeszycie przedmiotowym:

1. Warstwy budujące wnętrze Ziemi i ich cechy.

2. Budowa skorupy ziemskiej.

3. Minerał a skała. Minerały skałotwórcze.

4. Podział skał ze względu na genezę – procesy powstawania skał, przykłady.

5. Podział surowców mineralnych ze względu na ich wykorzystanie. Gospodarcze wykorzystanie skał.

 • przeczytaj temat w podręczniku na stronach 96-101 ,
 • wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na stronach 76-77 oraz zadania 1-4 na stronach 88-89,
 • wykonaj notatkę w zeszycie według punktów podanych powyżej.

Strony przydatne do nauki: epodreczniki.pl, scholaris.pl, gov.pl/zdalnelekcje, dlaucznia.pl (portal Nowej Ery).

Klasa I d

Jesteśmy w trakcie realizacji działu „Wnętrze Ziemi. Procesy endogeniczne”. Proszę powtórzyć materiał z tych tematów, które już omówiliśmy. Proszę wykonać następujące zadania: w podręczniku – Test sprawdzający (zadania 1-6) na stronie 230 oraz zadania powtórzeniowe 1-2 na stronach 233-234, przeanalizować zadanie 1 w części „Sposób na zadania” na stronie 232. W zeszycie ćwiczeń należy wykonać zadania 3-7/114-116, 10-11/ 118, 3/127. Proszę przejrzeć zadania w kartach pracy, które otrzymaliście ode mnie. Przypominam także, iż czeka Was sprawdzian ze znajomości mapy. Proszę się do niego uczyć.

Należy wpisać do zeszytu przedmiotowego poniższe tematy i je opracować według załączonego schematu:

 • Temat: Ruchy górotwórcze.
  • punkty do zapisania w zeszycie przedmiotowym:

1. Ruchy górotwórcze w dziejach Ziemi.

2. Łańcuchy górskie powstałe wskutek orogenezy kaledońskiej, hercyńskiej i alpejskiej.

2. Typy genetyczne gór – powstanie, przykłady.

 • przeczytaj temat w podręczniku na stronach 199 - 203,
 • wykonaj notatkę w zeszycie według punktów podanych powyżej,
 • wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń: 8-9 na stronach 116-117,
 • Temat: Procesy plutoniczne i wulkaniczne.
  • punkty do zapisania w zeszycie przedmiotowym:

1. Magma a lawa.

2. Magmatyzm: plutonizm i wulkanizm.

3. Typy intruzji magmatycznych.

4. Typy erupcji wulkanicznych.

5. Typy wulkanów i ich budowa.

6.  Produkty erupcji wulkanicznych.

7. Rozmieszczenie wulkanów na Ziemi.

8. Skutki erupcji wulkanicznych.

 • przeczytaj temat w podręczniku na stronach 204-209,
 • wykonaj notatkę w zeszycie według punktów podanych powyżej,
 • wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń: 12-13 na stronie 119 oraz zadania 4-5 na stronach 127-128,
 • Temat: Trzęsienia ziemi.
  • punkty do zapisania w zeszycie przedmiotowym:

1. Hipocentrum i epicentrum trzęsienia ziemi.

2. Typy trzęsień ziemi.

3. Rozmieszczenie trzęsień ziemi.

4. Skutki trzęsień ziemi.

 • przeczytaj temat w podręczniku na stronach 210-212,
 • wykonaj notatkę w zeszycie według punktów podanych powyżej,
 • wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń: 14-15 na stronach 120-121.
 • Temat: Pionowe ruchy litosfery.
  • punkty do zapisania w zeszycie przedmiotowym:

              1. Ruchy izostatyczne.

              2. Ruchy epejrogeniczne i talasogeniczne.

              3. Czynniki wywołujące ruchy wznoszące i obniżające.

              4. Obszary poddane pionowym ruchom litosfery.

 • przeczytaj temat w podręczniku na stronach 212-213,
 • wykonaj notatkę w zeszycie albo wydrukuj tekst znajdujący się poniżej i wklej go do zeszytu,
 • wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń: 16 na stronie 121 oraz zadanie 6 na stronie 128.

RUCHY IZOSTATYCZNE

RUCHY EPEJROGENICZNE (LĄDOTWÓRCZE) I TALASOGENICZNE (OCEANOTWÓRCZE)

                 PODOBNE POD WZGLĘDEM OBJAWÓW, ALE MAJĄ INNY ZASIĘG ORAZ INNĄ GENEZĘ

Podstawowa różnica:

v  ruchy epejrogeniczne i talasogeniczne– zależne całkowicie od czynników wewnętrznych (endogenicznych),

v  ruchy izostatyczne – wywołane zarówno czynnikami wewnętrznymi (endogenicznymi) i zewnętrznymi (egzogenicznymi).

- powolne, długotrwałe, pionowe ruchy bloków litosfery, spowodowane zaburzeniem równowagi izostatycznej między litosferą a astenosferą wskutek odciążenia lub obciążenia,

- izostazja – stan równowagi grawitacyjnej między astenosferą i litosferą;  kiedy zostanie zaburzona, masy skalne zanurzone w plastycznej astenosferze dążą do równowagi, gdy zostaną obciążone – zanurzą się, gdy odciążone – unoszą się (dążąca do równowagi litosfera wykonuje więc pionowe ruchy względem leżących w sąsiedztwie mas skalnych),

- mniejszy zasięg  - płyty są czasowo odciążone lub obciążone, a wysokość n.p.m. lądów lub ich fragmentów spada lub rośnie,

- wywołane przez czynniki wewnętrzne i zewnętrzne:

   czynniki obciążające: pojawienie się pokrywy lodowej, narastanie pokrywy lawowej, wzrost ilości wody w zbiornikach morskich lub jeziornych, gromadzenie się osadów w basenach sedymentacyjnych, fałdowanie osadów nagromadzonych w basenach sedymentacyjnych, pojawienie się młodych gór fałdowych →obciążenie litosfery →obniżenie litosfery;

  czynniki odciążające:  topnienie pokrywy lodowej, niszczenie gór przez erozję i denudację, zmniejszenie ilości wody w zbiornikach →odciążenie litosfery→ podnoszenie się litosfery

- podnosi się obecnie: Skandynawia (1cm/rok), Północna Syberia, Zatoka Hudsona, Szkocja, Zatoka Botnicka,

- obniżające w przeszłości: Antarktyda (o 200 – 300m), Grenlandia (o 200-300m), choć Grenlandia obecnie się podnosi

- obniżające obecnie: np. Wenecja (14mm), szczególnie obszary nadmorskie, położone na krawędziach kontynentów, wskutek gromadzenia się osadów,

- podnoszenie utrzymuje się długo po ustaniu czynnika, który go wywołał – podnoszenie Płw. Skandynawskiego i Zatoki Botnickiej trwa nadal, choć lądolód ustąpił ponad 10tys. lat temu;

- ruchy izostatyczne zachodzą tam, gdzie zwiększył lub zmniejszył się nacisk zewnętrzny, Antarktyda – masa lodu →↓do wgięcia w astenosferę na 300m (głęb. szelfu – 500m).

- bardzo powolne obniżające lub wynoszące ruchy dużych fragmentów skorupy ziemskiej; nie dochodzi przy tym do deformacji lub fałdowania mas skalnych,

- wywołane tylko przez czynniki wewnętrzne- przyczyny:

przemieszczanie się magmy w podłożu litosfery, naprężenia związane ze ściskaniem płyt w strefach ich kolizji, przemiany stanu skupienia materii na granicy litosfery i astenosfery, zmiany temperatury, gęstości i objętości materii,

- należą do nich zarówno ruchy obniżające jak i wznoszące,

- obszary objęte ruchami obniżającymi (talasogenicznymi): zanurzają się w plastycznym podłożu – transgresja morska;

- ruchy wznoszące prowadzą do podniesienia fragmentów płyt litosfery (dużych fragmentów), obszary lądowe znajdujące się poniżej powierzchni morza wynurzają się →regresja morza,

 - powodują zmiany linii brzegowej: powolne obniżanie skorupy ziemskiej →transgresja →sedymentacja skał osadowych; powolne podnoszenie się skorupy ziemskiej →regresja,

- świadectwem tych ruchów są osady morskie na lądach, np. wapienie

- obecnie: obniżanie – Holandia (10 cm/rok), rejon Zatoki Gdańskiej, basen Morza Tyrreńskiego; wynoszenie: Płw. Apeniński (Zatoka Neapolitańska), Kotlina Kongo, Kotlina Kalahari, okolice Mombasy,

- nieraz na tym samym obszarze zachodziło na przemian podnoszenie i obniżanie, a więc miały miejsce ruchy wahadłowe, np. kolumny świątyni Jowisza Serapisa koło Neapolu – świątynia zbudowana ponad 2tys. lat temu na brzegu morskim; w 79r. została zasypana popiołami Wezuwiusza, w średniowieczu pogrążyła się na głębokość kilku m, w XVII w. – wynurzyła się; w latach 1905-1945 – wybrzeże obniżyło się o ok.1m i dolna część kolumn ponownie znalazła się w wodzie.

 

 

 • Temat: Wielkie formy ukształtowania lądów i dna oceanicznego
  • punkty do zapisania w zeszycie przedmiotowym:

              1. Ukształtowanie poziome.

              2. Ukształtowanie pionowe.

              3. Wielkie formy dna oceanicznego.

              4. Wielkie formy ukształtowania lądów.

              5. Krzywa hipsograficzna.

 • przeczytaj temat w podręczniku na stronach 214-217,
 • wykonaj notatkę w zeszycie według punktów podanych powyżej,
 • wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń: 17-18 na stronach 121-122.
 • Temat: Odtwarzanie i datowanie dziejów Ziemi.
  • punkty do zapisania w zeszycie przedmiotowym:

              1. Zasada aktualizmu geologicznego.

              2. Wiek względny a wiek bezwzględny skały.

              3. Metody ustalania wieku skały: bezwzględnego oraz względnego.

              4. Jak powstają skamieniałości?

              5. Podział dziejów Ziemi – tabela stratygraficzna.

 • przeczytaj temat w podręczniku na stronach 218-221,
 • wykonaj notatkę w zeszycie według punktów podanych powyżej,
 • wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń: 19-21 na stronach 122-123.

Strony przydatne do nauki: epodreczniki.pl, scholaris.pl, gov.pl/zdalnelekcje, dlaucznia.pl (portal Nowej Ery).

 

Klasa I AC

Zbliżamy się do zakończenia działu „Globalna gospodarka”. Proszę powtórzyć te tematy, które już omówiliśmy. W tym celu proszę wykonać następujące zadania: w podręczniku - Sprawdź, czy potrafisz! (zadania: 1-4) na stronach 125-126 oraz w zeszycie ćwiczeń – Karta powtórzeniowa (zadania 1-7) na stronach 78-81. Ponadto należy powtarzać materiał do sprawdzianu z tego działu.

Należy wpisać do zeszytu przedmiotowego poniższe tematy i je opracować według załączonego schematu:

 • Temat: Komunikacja na świecie.
  • punkty do zapisania w zeszycie przedmiotowym:

1. Usługi – trzeci sektor gospodarki narodowej.

2. Komunikacja – definicja, podział.

3. Podział transportu i cechy charakterystyczne poszczególnych rodzajów transportu.

4. Kierunki rozwoju transportu na świecie.

5. Łączność na świecie.

 • przeczytaj temat w podręczniku na stronach 108-115,
 • wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na stronach 70-71,
 • wykonaj notatkę w zeszycie według punktów podanych powyżej.
 • Temat: Rozwój turystyki na świecie.
  • punkty do zapisania w zeszycie przedmiotowym:

1. Turystyka gospodarczym i społecznym fenomenem współczesnego świata.

2. Czynniki rozwoju turystyki.

3. Podział turystyki według różnych kryteriów.

4. Rola turystyki w światowej gospodarce.

5. Pozytywne i negatywne skutki rozwoju turystyki.

6. Regiony turystyczne na świecie.

 • przeczytaj temat w podręczniku na stronach 116-122,
 • wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na stronach 74-75,
 • wykonaj notatkę w zeszycie według punktów podanych powyżej.

 

Strony przydatne do nauki: epodreczniki.pl, scholaris.pl, gov.pl/zdalnelekcje, dlaucznia.pl (portal Nowej Ery).

 

Klasa I BD

Jak wiecie, czeka Was sprawdzian z działu „Globalna gospodarka”. Proszę powtórzyć tematy obejmujące ten dział. W tym celu proszę wykonać następujące zadania: w podręczniku - Sprawdź, czy potrafisz! (zadania: 1-6) na stronach 125-126 oraz w zeszycie ćwiczeń – Karta powtórzeniowa (zadania 1-8) na stronach 78-81. Proszę także powtórzyć tematy z nowego działu (nie będzie ich na zapowiedzianym sprawdzianie). Należy wykonać zadania 1-2 ze strony 157 w podręczniku oraz w zeszycie ćwiczeń – zadania 1-4 na stronach 88-89.

Należy wpisać do zeszytu przedmiotowego poniższe tematy i je opracować według załączonego schematu:

 • Temat: Globalizacja. Przyczyny i skutki.
  • punkty do zapisania w zeszycie przedmiotowym:

1. Pojęcie i płaszczyzny globalizacji.

2. Indeks globalizacji.

3. Korporacje międzynarodowe i ich rola we współczesnej gospodarce.

4. Pozytywne i negatywne skutki globalizacji.

 • przeczytaj temat w podręczniku na stronach 140-143,
 • wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na stronach 92-93,
 • wykonaj notatkę w zeszycie według punktów podanych powyżej.
 • Temat: Współpraca międzynarodowa. Organizacje międzynarodowe.
  • punkty do zapisania w zeszycie przedmiotowym:

1. Integracja i jej cele.

2. Handel międzynarodowy.

3. Wybrane organizacje międzynarodowe.

4. Skutki integracji europejskiej.

5. Euroregiony.

 • przeczytaj temat w podręczniku na stronach 144-150,
 • wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na stronach 96-97,
 • wykonaj notatkę w zeszycie według punktów podanych powyżej.

 

Strony przydatne do nauki: epodreczniki.pl, scholaris.pl, gov.pl/zdalnelekcje, dlaucznia.pl (portal Nowej Ery).

 

Klasa II D

Jesteśmy w trakcie realizacji działu „Ludność i urbanizacja”. Proszę powtórzyć materiał z tych tematów, które już omówiliśmy. Proszę wykonać następujące zadania: 1-8 na stronach 101-102 w podręczniku oraz w zeszycie ćwiczeń 1-22/9-18, 25-28/19-20. Przypominam o sprawdzianie ze znajomości mapy. Proszę się do niego uczyć.

Niżej przedstawione zostały tematy do opracowania. Do 25.03.2020r. proszę przerobić tematy od migracji do urbanizacji (z urbanizacją włącznie).

Należy wpisać do zeszytu przedmiotowego poniższe tematy i je opracować według załączonego schematu:

 • Temat: Migracje ludności na świecie.
  • punkty do zapisania w zeszycie przedmiotowym:

1. Podział migracji ze względu na: długość trwania, zasięg przestrzenny, przyczynę,

    stopień dobrowolności.

2. Przyczyny i skutki migracji.

3. Migracje wewnętrzne i migracje zagraniczne.

4. Współczynnik przyrostu rzeczywistego.

5. Uchodźstwo.

 • przeczytaj temat w podręczniku na stronach 47-53,
 • wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń 23/18, 29-30/20, 31-32/21,
 • wykonaj notatkę w zeszycie według punktów podanych powyżej.
 • Temat: Zróżnicowanie rasowe i narodowościowe ludności na świecie.
  • punkty do zapisania w zeszycie przedmiotowym:

1. Główne i mieszane odmiany ludzkie.

2. Rasizm. Apartheid.

3. Zróżnicowanie językowe ludności świata:

                                                a) podział indoeuropejskiej rodziny językowej,

                                                b) języki urzędowe,

                                                c) języki sztuczne,

                                                d) przyczyny i skutki upowszechniania się wybranych języków na świecie.

4. Zróżnicowanie narodowościowe na świecie i jego skutki.

 • przeczytaj temat w podręczniku na stronach 54-59,
 • wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń 33-37/22-23, 38-43/24-25,
 • wykonaj notatkę w zeszycie według punktów podanych powyżej.
 • Temat: Zróżnicowanie religijne i kulturowe ludności na świecie. 
  • punkty do zapisania w zeszycie przedmiotowym:

1. Religie świata.

2. Zróżnicowanie religijne ludności na świecie.

3. Wpływ religii na życie człowieka i gospodarkę.

4. Kręgi kulturowe.

5. Konsekwencje zróżnicowania religijnego i kulturowego na świecie.

 • przeczytaj temat w podręczniku na stronach 60-66,
 • wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń 44-48/26-27,
 • wykonaj notatkę w zeszycie według punktów podanych powyżej.
 • Temat: Struktura zawodowa ludności na świecie.
  • punkty do zapisania w zeszycie przedmiotowym:

1. Podział ludności ze względu na:

a) źródło utrzymania ludności,

b) zdolność do aktywności zawodowej.

2. Współczynnik aktywności zawodowej.

3. Czynniki decydujące o poziomie aktywności zawodowej.

4. Struktura zatrudnienia a fazy rozwoju gospodarczego.

5. Bezrobocie – współczynnik bezrobocia, rodzaje i skutki bezrobocia. BAEL.

 • przeczytaj temat w podręczniku na stronach 67-72,
 • wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń 49-61/28-32,
 • wykonaj notatkę w zeszycie według punktów podanych powyżej.
 • Temat: Geograficzne uwarunkowania stanu zdrowia ludności świata.
  • punkty do zapisania w zeszycie przedmiotowym:

1. Zdrowie i czynniki wpływające na stan zdrowia.

2. Przyczyny i skutki występowania chorób.

3. Typowe choroby w KSR i KWR.

4. Choroby cywilizacyjne.

5. Główne przyczyny zgonów na świecie.

6. Dostępność i poziom rozwoju usług medycznych na świecie.

7. Profilaktyka chorób. Działania na rzecz zapobiegania i zwalczania chorób.

 • przeczytaj temat w podręczniku na stronach 73-79,
 • wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń 62-66/33,
 • wykonaj notatkę w zeszycie według punktów podanych powyżej.
 • Temat: Osadnictwo wiejskie i miejskie.
  • punkty do zapisania w zeszycie przedmiotowym:

1. Rodzaje jednostek osadniczych.

2. Czynniki lokalizacji i rozwoju jednostek osadniczych.

3. Przemiany funkcji obszarów wiejskich na świecie.

4. Typy genetyczne kształtów wsi.

5. Typy fizjonomiczne miast na świecie.

6. Miasta i ich funkcje.

 • przeczytaj temat w podręczniku na stronach 80-87,
 • wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń 67-69/34, 71-72/35,
 • wykonaj notatkę w zeszycie według punktów podanych powyżej.
 • Temat: Urbanizacja na świecie.
  • punkty do zapisania w zeszycie przedmiotowym:

1. Płaszczyzny urbanizacji.

2. Fazy urbanizacji.

3. Wskaźnik urbanizacji na świecie.

4. Typy zespołów miejskich.

5. Przyczyny i skutki urbanizacji.

6. Problemy wielkich miast.

 • przeczytaj temat w podręczniku na stronach 88-96,
 • wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń 70/35, 73-74/36,
 • wykonaj notatkę w zeszycie według punktów podanych powyżej.

 

 • Temat: Czynniki rozwoju rolnictwa na świecie.
  • punkty do zapisania w zeszycie przedmiotowym:

1. Funkcje rolnictwa.

2. Czynniki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze wpływające na rozwój rolnictwa.

 • przeczytaj temat w podręczniku na stronach 108-112,
 • wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń 1/37, 4/38, 5/39, 8/40,
 • wykonaj notatkę w zeszycie według punktów podanych powyżej.
 • Temat: Użytkowanie ziemi na świecie.
  • punkty do zapisania w zeszycie przedmiotowym:

1. Formy użytkowania ziemi.

2. Zmiany w strukturze użytkowania ziemi.

3. Pozyskiwanie obszarów pod użytki rolne.

 • przeczytaj temat w podręczniku na stronach 113-116,
 • wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń 6-7/39, 11/41,
 • wykonaj notatkę w zeszycie według punktów podanych powyżej.
 • Temat: Rolnictwo uprzemysłowione i rolnictwo ekologiczne.
  • punkty do zapisania w zeszycie przedmiotowym:

1. Cechy charakteryzujące rolnictwo uprzemysłowione.

2. Przyczyny i skutki rozwoju rolnictwa uprzemysłowionego.

3. Rolnictwo ekologiczne i skutki jego rozwoju.

4. Organizmy modyfikowane genetycznie.

 • przeczytaj temat w podręczniku na stronach 117-121,
 • wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń 12-15/42, 16-18/43,
 • wykonaj notatkę w zeszycie według punktów podanych powyżej.
 • Temat: Typy rolnictwa i główne regiony rolnicze świata.
  • punkty do zapisania w zeszycie przedmiotowym:

1. Typy rolnictwa, cechy charakterystyczne każdego z nich oraz obszary występowania:

 a) rolnictwo pierwotne i rolnictwo tradycyjne,

 b) rolnictwo rynkowe,

 c) rolnictwo intensywne i ekstensywne.

2. Charakterystyka regionów rolniczych na świecie.

 • przeczytaj temat w podręczniku na stronach 122- 126,
 • wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń 2-3/37, 9-10/41, 19-23/44-45,
 • wykonaj notatkę w zeszycie według punktów podanych powyżej.

Strony przydatne do nauki: epodreczniki.pl, scholaris.pl, gov.pl/zdalnelekcje, dlaucznia.pl (portal Nowej Ery).

W razie wątpliwości i pytań, proszę o kontakt: magosiak26@gmail.com

Pozdrawiam, mgr Małgorzata KorolczukWstecz