Biologia - materiały edukacyjne dla uczniów - II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim 

Biologia - materiały edukacyjne dla uczniów
poniedziałek, 16 marca 2020 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Komunikaty  
Klasa III B - Powtórzenia wg. ustaleń
1.Metabolizm (kl. II)
a. Przebieg oddychania wewnątrzkomórkowego( etapy i ich lokalizacja) oraz sens biologiczny procesu.
b. Porównanie wydajności energetycznej oddychania beztlenowego i tlenowego.
c. Przebieg fotosyntezy( etapy i ich lokalizacja) oraz sens biologiczny procesu.
d. Fotosynteza u roślin typu C3 i C4( budowa liści, wydajność procesu w różnych warunkach klimatycznych).
e. Analiza doświadczeń na podstawie podręcznika i maturalnych kart pracy.
f. Czynniki wpływające na intensywność przebiegu procesu fotosyntezy i oddychania wewnątrzkomórkowego.
g. Etapy chemosyntezy, sens biologiczny procesu.
h. Budowa enzymu, mechanizm działania enzymów, czynniki wpływające na szybkość reakcji enzymatycznych. Porównanie działania enzymów i hormonów.
i.Cykl mocznikowy. Przemiany związków organicznych.
2.Strunowce (kl. II)
a. Ewolucja łuków skrzelowych.
b. Cechy aromorfotyczne (cechy progresywne, zdobycze ewolucyjne) poszczególnych gromad kręgowców.
c. Ewolucja poszczególnych układów.
d. Rozwój zarodkowy.
3. Dział - Funkcjonowanie zwierząt(kl. II).
4.Zmienność organizmów( kl.III)
a.Zmienność środowiskowa i genetyczna.
b. mutacje genowe i chromosomowe oraz ich konsekwencje.
c. Transformacja nowotworowa.
d. Choroby jednogenowe, zasady dziedziczenia.
e. Choroby dziedziczone pozajądrowo.
f. Analiza rodowodów - diagnostyka chorób genetycznych.
g. Choroby chromosomalne i wieloczynnikowe.
5. Ekologia( kl. III)
a. Podstawowe pojęcia ekologiczne.
b. Cechy populacji.
c. Stenobionty i eurybionty.
d. Oddziaływania antagonistyczne i nieantagonistyczne.
6. Biotechnologia tradycyjna i nowoczesna (kl.I)
a. Zastosowanie fermentacji i inżynierii genetycznej.
b. Główne techniki inżynierii genetycznej.
c. Narzędzia stosowane w inżynierii genetycznej.
d. Organizmy GMO.
e. Klonowanie, terapie genowe.
f.Biofarmaceutyki i ich zastosowanie.
g. Argumenty " za" i " przeciw" stosowaniu technik inżynierii genetycznej.
7. Proszę o analizę zadań w maturalnych kartach pracy III.
8. Zaległy materiał z I półrocza oraz niezaliczone sprawdziany wg. ustaleń.
Zaliczenia odbędą się w trakcie zajęć.
Klasa Ib
Do realizacji pozostały nam zagadnienia dotyczące dosyć trudnego działu - metabolizmu.
a. Bardzo proszę o powtórzenie działu - Komórka podstawowa jednostka życia.
Dosyć niskie oceny ze sprawdzianu, wymagają jego powtórzenia.
b. Proszę również o wykonanie zadań w maturalnych kartach pracy, dotyczących budowy komórki eukariotycznej i prokariotycznej.
c. Szczególnego powtórzenia wymagają również zagadnienia dotyczące podziałów komórkowych(mitoza i mejoza).
d. Zagadnienia niezbędne do realizacji nowego działu - budowa mitochondrium i chloroplastów( struktury półautonomiczne).
Klasy: Ia, Icd
a. Proszę o powtórzenie wiadomości dotyczących budowy związków organicznych( białka, węglowodany, tłuszcze, kwasy nukleinowe),  dotyczy to osób, które otrzymały niskie oceny lub nie zaliczyły materiału.
b. Rozpoczęliśmy dział dotyczący budowy komórki eukariotycznej(jądrowej). Proszę o ogólną orientację na temat nazw struktur komórkowych, ich lokalizacji i pełnionych funkcji w komórce.
Klasy: IAC, IBD
a. Proszę o powtórzenie wiadomości na temat argumentacji stosowania technik inżynierii genetycznej(argumenty"za" i " przeciw" ich stosowaniu).
b. Proszę o wyszukanie informacji, czym zajmują się następujące nauki: ekologia, ochrona środowiska i ochrona przyrody( praca pisemna w zeszycie).
Klasa IIB
a. Proszę o naukę trudnych zagadnień związanych z ostatnio realizowanym materiałem - Rozwój zarodkowy( również informacje z działu - funkcjonowanie zwierząt).
b. Proszę powtórzyć: kryteria klasyfikacji zwierząt oraz rodzaje symetrii ciała zwierząt.
c.Proszę wykonać zadania w maturalnych kartach pracy na temat powyższych zagadnień.
d. Osoby które nie zaliczyły I półrocza oraz mają zaległe sprawdziany, proszę o  szczególną pracę w tym zakresie.
mgr Irena Trojanczuk


Wstecz