Zapraszenie do udziału w konkursie fotograficznym - II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim 

Zapraszenie do udziału w konkursie fotograficznym
środa, 28 września 2016 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Pozostałe  

Przestrzeń miejska kocha ruch i rytm. Miasta żyją, zmieniają się, są dynamiczne aktywnością swoich mieszkańców. Ruch, rytm i dynamika tworzące miejski klimat są atrakcyjne również w fotografii. Dlatego zapraszamy wszystkich fotografów amatorów z Bielska Podlaskiego, którzy chcą się podzielić swoimi spostrzeżeniami na temat miasta, do udziału w konkursie fotograficznym.

Regulamin konkursu fotograficznego „Fotorytmiczny Bielsk Fotogeniczny”

Organizator konkursu

  • Muzeum w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
  • Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Zasady Konkursu

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich fotografujących amatorsko mieszkańców Bielska Podlaskiego: dzieci, młodzieży, dorosłych.

2. Konkurs będzie przebiegał w dwóch kategoriach:

  • kategoria I: uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych
  • kategoria II: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i dorośli.

3. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie fotografii tematycznie związanych z miastem Bielsk Podlaski, promujących jego walory turystyczne (np. architektura, natura, ludzie, wydarzenia). Nigdzie wcześniej niepublikowane zdjęcia powinny być wykonane nie wcześniej niż 1 stycznia 2015 r.

4. Każdy z autorów może nadesłać do 4 fotografii o wym. 20x30cm z dołączoną wersją cyfrową z dostępnym exifem (dłuższy bok nie może mieć mniej niż 3000 pikseli).

5. Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, zostaną zdyskwalifikowane.

6. Na odwrocie fotografii należy umieścić metryczkę zawierającą: tytuł pracy, imię i nazwisko oraz adres autora, telefon kontaktowy, e-mail,  kategorię, nazwę fotografowanego obiektu, miejsce i datę wykonania zdjęcia.

7. Fotografie należy przesłać na adres: Muzeum w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 45, 17-100 Bielsk Podlaski. 

8. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenie fotografii w czasie przesyłki.

9. Z chwilą nadesłania odbitki przechodzą na własność organizatorów, którzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania wyżej wymienionych odbitek w celach reklamowych z podaniem imienia i nazwiska autora (w prasie, Internecie, telewizji, katalogach i plakatach wystaw oraz innych wydawnictwach promujących konkurs).

10. Organizatorzy zastrzegają sobie również prawo do nieodpłatnego reprodukowania zdjęć z dostarczonych nośników cyfrowych w celach reklamowych z podaniem imienia i nazwiska autora (w prasie, Internecie, telewizji, katalogach i plakatach wystaw oraz innych wydawnictwach promujących konkurs).

11. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków.

12. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

13. Ogłoszenie wyników i wręczanie nagród odbędzie się podczas oficjalnego otwarcia wystawy w Muzeum w Bielsku Podlaskim. Laureaci konkursu zostaną zaproszeni na otwarcie wystawy i po odbiór nagród.

14. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie w Muzeum w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku oraz wydrukowane w formie pocztówek.

15. Nagrodzone prace będą opublikowane na stronach organizatorów, m.in.: www.bielsk-podlaski.pl, www.muzeum.bialystok.pl.

16. Uczestnik konkursu „Fotorytmiczny Bielsk Fotogeniczny” zobowiązany jest do podpisania dołączonego oświadczenia i dostarczenia go organizatorowi wraz z pracami. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu z przyczyn niezależnych od niego.

18. Udział w konkursie jest równoznaczny w wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora /ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t.  Dz. U. z 2015 r. poz. 2135; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2281 oraz z 2016 r. poz. 195 i poz. 677). Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia.

Terminarz Konkursu

  1. Nadesłanie prac do 30.10.2016 r.
  2. Otwarcie wystawy połączone z wręczeniem nagród odbędzie się w listopadzie 2016 r.
Załączniki: 


Wstecz