XV Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych 2013 „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej". - II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim 

XV Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych 2013 „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej".
czwartek, 10 stycznia 2013 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Osiągnięcia  

W dniu 10 stycznia 2013r. został ogłoszony XV Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych 2013 przygotowany przez „Perspektywy” i „Rzeczpospolitą”. Miło nam poinformować, że nasza szkoła ponownie znalazła się w czołówce najlepszych szkół ponadgimnazjalnych. Jesteśmy najlepszą szkołą w powiecie bielskim!  W woj. podlaskim uplasowaliśmy się na 7 miejscu. W Podrankingu Olimpijskim 2013 znaleźliśmy się na 46 miejscu w Polsce.

Metodologia
Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz opinia o uczniach szkoły wyrażona przez kadrę akademicką. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych, System Informacji Oświatowej oraz własne badanie ankietowe przeprowadzone przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” wśród kadry uczelni akademickich w całej Polsce. W zestawieniach zostały zaprezentowane szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.
Sukcesy w olimpiadach 30%
W rankingu zostały uwzględnione wyniki 48 ogólnopolskich olimpiad, które zwalniały z egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego lub były finansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2011/2012 oraz 11 Międzynarodowych Olimpiad Przedmiotowych, w których nasz kraj był reprezentowany przez uczniów szkół ponadgimnazjlanych. W związku ze wzrostem liczby olimpiad uwzględnianych w Rankingu modyfikacji w stosunku do lat ubiegłych uległ algorytm obliczania tego wskaźnika. Różnica polega na podziale olimpiad na trzy grupy: zwalniające z egzaminu maturalnego, pozostałe olimpiady krajowe oraz olimpiady międzynarodowe. Olimpiady zwalniające z egzaminu maturalnego zostały uwzględnione we wskaźniku z wagą dwa. W każdej z dwóch pierwszych grup wskaźnik obliczany jest tak, jak w latach ubiegłych – liczba laureatów z wagą dwa plus liczba finalistów. Suma tych dwóch elementów mnożona jest przez liczbę olimpiad, w których szkoła odniosła sukces i dzielona przez liczbę uczniów w szkole.
W przypadku olimpiad międzynarodowych pod uwagę brana jest suma wszystkich sukcesów (zdobytych medali i wyróżnień) mnożona przez liczbę olimpiad, w których szkoła uzyskała medal lub wyróżnienie. Cały współczynnik odnoszony jest do liczby uczniów w danej szkole.
Matura z przedmiotów obowiązkowych 25%
Kryterium to uwzględnia wyniki egzaminów pisemnych ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych. Na potrzeby tego kryterium została wyliczona wartość średnia ogólnopolska z poszczególnych przedmiotów dla liceów ogólnokształcących. Wynik średni procentowy z danego przedmiotu każdej ze szkół został odniesiony do wartości średniej ogólnopolskiej. Wskaźnik maturalny został osiągnięty jako suma trzech wartości względnych: dla języka polskiego, matematyki i języka obcego.
Dla szkół z maturą zdawaną na poziomie dwujęzycznym w obliczeniach rankingowych uwzględniono wyniki z języka obcego na poziomie dwujęzycznym, jako wynik maksymalny dla egzaminów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym.
Podobnie jak w roku ubiegłym w kryterium matury z przedmiotów obowiązkowych zastosowano współczynnik przystępowalności do egzaminu maturalnego dla danej szkoły wyliczony na podstawie danych o wynikach matur oraz na podstawie liczby absolwentów wykazanej w Systemie Informacji Oświatowej. Wskaźnik matury obowiązkowej został pomnożony przez współczynnik przystępowalności. Ranking nie uwzględnia wyników matury międzynarodowej.
Matura z przedmiotów dodatkowych 40%
Kryterium to uwzględnia wyniki egzaminów ze wszystkich przedmiotów dodatkowych na poziomie podstawowym i rozszerzonym, przy czym osiągnięcia z przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym zostały uwzględnione z wagą 2. Na potrzeby tego kryterium została wyliczona wartość średnia ogólnopolska z poszczególnych przedmiotów dla wszystkich liceów ogólnokształcących. Wynik średni procentowy z danego przedmiotu każdej ze szkół został odniesiony do wartości średniej ogólnopolskiej. Dla szkół z maturą zdawaną na poziomie dwujęzycznym w obliczeniach rankingowych uwzględniono wyniki z języka obcego na poziomie dwujęzycznym, jako wynik z wagą 4/3 dla języków obcych zdawanych dodatkowo. Uzyskane wskaźniki z poszczególnych przedmiotów mnożone są przez liczbę uczniów, którzy zdawali dany przedmiot na odpowiednim poziomie, dając wskaźnik pośredni dla przedmiotu. Współczynnik rankingowy z przedmiotów dodatkowych na poziomie podstawowym obliczany jest jako suma wskaźników pośrednich dla przedmiotów podzielona przez liczbę wszystkich maturzystów. Podobnie obliczamy współczynnik rankingowy z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym. Ranking nie uwzględnia wyników matury międzynarodowej.
Opinia akademicka 5%
Opinia o szkole ponadgimnazjalnej wśród kadry akademickiej jest wskaźnikiem jakości szkoły, odzwierciedlającym zarówno poziom przygotowania absolwentów, jak i wyposażenie ich przez szkołę w umiejętności samodzielnego uczenia się, planowania swojej kariery i pokonywania stresu – co ma, między innymi, bezpośredni wpływ na utrzymanie się na studiach i terminowość ich ukończenia.
Dane do tego kryterium zostały uzyskane w wyniku ogólnopolskiego badania ankietowego przeprowadzonego w grudniu 2011 i 2012 roku, drogą internetową, wśród prawie 8 tys. pracowników akademickich polskich uczelni. Wyniki badania zostały dodatkowo przeliczone z uwzględnieniem regionalnego charakteru badania oraz wielkości szkoły.

Więcej informacji na: http://www.perspektywy.pl/Wstecz