Słowo Starosty Bielskiego z okazji Narodowego Święta 3 Maja - II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim 

Słowo Starosty Bielskiego z okazji Narodowego Święta 3 Maja
niedziela, 2 maja 2021 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Komunikaty  

Drodzy Mieszkańcy Powiatu Bielskiego,

Szanowni Państwo,

Kolejny już raz obchodzimy narodowe święto w niezwykłych okolicznościach i skromnej formie, wymuszonych przez epidemię koronawirusa. Podobnie jak przed rokiem, także i dziś Narodowe Święto 3 Maja celebrować będziemy z zachowaniem dystansu społecznego, unikając zgromadzeń w miejscach pamięci narodowej, bez patriotycznych marszów, koncertów i festynów. Ale nie oznacza to, że powstrzymamy się od upamiętnienia niezwykle ważnej dla Narodu Polskiego i jego dziejów 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Nie możemy zaniechać świętowania wydarzenia, które wyznaczyło nam historyczną drogę oraz trwale wpisało się w naszą narodową tradycję i tożsamość.

Dziś dla nas Polaków, podobnie jak dla innych nacji na całym świecie, najważniejszym wyzwaniem jest walka z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirusa. We współczesnych realiach mamy do dyspozycji rozbudowane systemy ochrony zdrowia, wiele instytucji czuwających nad naszym bezpieczeństwem, wielkie fabryki i laboratoria produkujące leki i wdrażające nowe technologie medyczne. Mimo to trudno jest nam pokonać tego niewidzialnego, ale bardzo groźnego wroga. Tymczasem w drugiej połowie XVIII wieku, kiedy w Rzeczypospolitej podejmowana była próba naprawy państwa osłabionego przez oligarchię magnacką, wypaczoną demokrację szlachecką i stałą ingerencję ościennych mocarstw, medycyna dopiero zaczynała raczkować i nie istniała jeszcze publiczna służba zdrowia. Nie zostały powołane także żadne instytucje odpowiedzialne za zdrowie Polaków. Nie było to świadectwem złej polityki władz państwowych – takie były realia panujące w całym ówczesnym świecie, kiedy nauka dopiero zaczynała swoją olśniewającą drogę rozwoju. Także w Konstytucji 3 Maja nie znajdziemy słowa o instytucjach zajmujących się zdrowiem naszych przodków. Trzeba jednak pamiętać, że ustawa zasadnicza wyznaczyła kurs, który z czasem doprowadził do powołania nowoczesnych struktur i instytucji państwowych. Także tych, do których właściwości przypisane zostało bezpieczeństwo zdrowotne. Artykuł V Konstytucji mówił: „Aby więc całość państw, wolność obywatelska i porządek społeczności w równej wadze na zawsze zostawały, trzy władze rząd narodu polskiego składać powinny i z woli prawa niniejszego na zawsze składać będą; to jest: władza prawodawcza w stanach zgromadzonych, władza najwyższa wykonawcza w królu i Straży i władza sądownicza w jurysdykcyjach na ten koniec ustanowionych lub ustanowić się mających”. W tym właśnie szukać należy ogromnego znaczenia tego aktu, kładącego podwaliny pod dziś funkcjonujące standardy ustroju politycznego i administracyjnego, którego częścią jest współczesny system ochrony zdrowia.

Zwrócić należy też uwagę na podstawę ideową Konstytucji, którą było respektowanie praw wszystkich ludzi. W owym czasie ograniczały się one oczywiście do wolności osobistej, praw wyborczych i politycznych. Jednak wywodzić z nich możemy także prawo do bezpieczeństwa osobistego, także zdrowotnego. Zawarta w niej zasada trójstopniowego podziału władz jest natomiast naszym nieocenionym dziedzictwem i fundamentem, na którym zbudowany jest ustrój demokratyczny naszego państwa. Dziś jednak wyzwaniem dla naszego społeczeństwa jest utrzymanie trójpodziału władzy, a wszelkie polityczne próby zachwiania równowagi władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej powinny się spotkać ze zdecydowanym sprzeciwem. Należy również podkreślić ogromną rolę samorządu terytorialnego w krzewieniu idei demokratycznych i dbaniu o dobro swoich mieszkańców.

Drodzy Mieszkańcy Powiatu Bielskiego! Jak przed rokiem, także i teraz w przededniu Narodowego Święta 3 Maja i poprzedzających go dni świątecznych zwracam się do Was z prośbą, abyśmy nie zapomnieli o doniosłych wydarzeniach sprzed 230 lat. Uczcijmy je godnie, ze świadomością, iż to właśnie Konstytucji 3 Maja nie tylko my – Polacy, ale i inne narody zawdzięczają postęp w rozwoju idei nowoczesnego państwa, zapewniającego bezpieczeństwo i właściwą opiekę zdrowotną. Pamiętając o tym wywieśmy flagi narodowe, złóżmy wiązanki kwiatów pod pomnikami i wdzięczną pamięcią wspomnijmy twórców wielkiej ustawy zasadniczej. Życzę Państwu dużo zdrowia, spokoju i bezpiecznego świętowania.

Sławomir Jerzy Snarski
Starosta BielskiWstecz